REGULAMIN SPRZEDAŻY

Ustanowiony został przez firmę NOVAG sp. z o.o. dnia 06.06.2016 określa zasady dotyczące

zakupów w ramach sklepu działającego pod adresem http://novag.pl.

Wszystkie informacje dotyczące działania sklepu jak i sprzedawanych produktów są udzielane w

języku polskim. Obsługa sklepu jest dostępna telefonicznie pod numerem 603 533 174 w

godzinach 08-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod

adresem biuro@novag.pl, odpowiedź mailowa następuje do 24 godzin (dni robocze).DEFINICJE POJĘĆ

Sprzedawca: NOVAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: UL. WOLNOŚCI 63 41-800 ZABRZE

NIP: 6482777456

REGON: 36408500000000

Numer KRS: 0000610616

Konsument - zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów.

Zamawiający - osoba składająca zamówienie w sklepie i strona umowy sprzedaży w przypadku

jej zawarcia ze sprzedawcą.

Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem http://novag.pl, za pośrednictwem którego,

sprzedawca świadczy usługi określone w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w

celu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa - umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy sprzedawcą i zamawiającym w

zakresie rzeczy wskazanych w zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych ogólnych

warunkach sprzedaży.

Zamówienie - zatwierdzenie dostępnego w sklepie formularza zamówienia, w którym

interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem

zapłaty" lub podobnym, równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.


UMOWA SPRZEDAŻY

a) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem.

b) Informacje przedstawione w sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

c) W celu dokonania zakupu rzeczy oferowanych w sklepie należy złożyć zamówienie.

d) Oprócz wskazania rodzaju i liczby produktów oraz wyboru formy płatności i dostawy.

Zamówienie musi zawierać następujące dane klienta:

- imię i nazwisko

- numer telefonu

- adres email

- adres do wysyłki/adres do faktury

- NIP

e) Dane wpisywane przy zamówieniu przez klienta muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez zamawiającego określono w rozdziale

dotyczącym ochrony danych osobowych.

f) Sprzedawca odbiera informacje o zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu w dni

robocze w godzinach 08:00 - 16:00.

g) Sprzedawca nie posiada mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych

wprowadzanych przez zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.

Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do

zamówienia.

h) Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia

zamówienia do realizacji. Jest ono wiążące dla zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po

otrzymaniu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane przez

sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres zamawiającego podany przez

niego w zamówieniu.

i) Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, sprzedawca zobowiązuje się przenieść na zamawiającego

własność rzeczy i wydać mu je. Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić

sprzedawcy cenę zamówienia (koszt towaru + ewentualne koszty transportu).

j) Wiążąca dla stron umowy sprzedaży jest łączna cena zamówienia prezentowana

zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem

zamówienia.

k) Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty nowe, które sprzedawca jest zobowiązany

dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w

rozdziale związanym z reklamacjami.

l) Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski. Informacje dotyczące

sposobów płatności i terminów dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed złożeniem

zamówienia jak to określono w rozdziale opisującym warunki dostawy.

m) Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od umowy bez podania

przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale dotyczącym odstąpienia od umowy. W

przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli konsument złoży

oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być

wiążąca.


PŁATNOŚCI

a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży zamawiający jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy

łączną cenę zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich

dostawy obowiązujące w sklepie w momencie składania zamówienia.

b) Ceny brutto są wyrażone w PLN i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.

c) Sprzedawca udostępnia w sklepie następujące formy płatności:

- przelew bankowy

- płatność przy odbiorze

- szybki e-przelew bankowy

- inne (przykładowo PayPal)

d) Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia, jakie formy płatności są dostępne

ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

e) Płatność za zamówienie następuje w formie wybranej przed złożeniem zamówienia.

f) Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez zamawiającego. Poza płatnością za

pobraniem, płatność następuje po zawarciu umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem

towaru.


DOSTAWA

a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkty będące

przedmiotem tej umowy na adres wskazany w zamówieniu. Zamawiający jest zobowiązuje się te

rzeczy odebrać.

b) Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w sklepie przy

zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie są wiążące dla sprzedawcy.

c) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży

jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, chyba że strony umowy sprzedaży dokonały

innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

d) Sprzedawca udostępnia w sklepie następujące formy dostawy:

- dostawa na adres odbiorcy

e) Sprzedawca realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

f) Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy dostawy są dostępne

ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

g) Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu paczki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane

w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.


REKLAMACJE

a) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę

fizyczną lub prawną.

b) W przypadku stwierdzenia wady Zamawiający może złożyć reklamację korzystając z rękojmi

Sprzedawcy.

c) Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres korespondencyjny sprzedawcy i powinna

zawierać co najmniej oznaczenie zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy,

adres email, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane

kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz

opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji i dane identyfikujące wadliwy produkt.

d) Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od

jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w reklamacji.

e) Zamawiający, który zwraca produkt z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy

dostarczyć produkt wadliwy na adres korespondencyjny sprzedawcy.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów.

b) Konsument ma prawo odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu

od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza sprzedawca,

jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na

adres korespondencyjny sprzedawcy przed jego upływem.

c) Rozpoczęcie terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie

przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku

umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

d) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane

przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

e) Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z żadnymi kosztami.

f) Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać

się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem

lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

g) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

h) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej

przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym

odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

i) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na

swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane spedycją, wówczas

ponoszony przez konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do

konsumenta.

j) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

k) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest produkt niestandardowy, wyprodukowany według

specyfikacji konsumenta;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z podjętymi przez

zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy sprzedaży oraz w związku z jej

realizacją, jest sprzedawca.

b) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych

osobowych.

c) Zamawiający udostępnia swoje dane dobrowolnie, jednak są one niezbędne do złożenia

zamówienia i realizacji umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

- w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży

- na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług sprzedawcy

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w punkcie

„c” jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania,

ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między zamawiającym i

sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o

którym mowa w punkcie „c” jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,

gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez

administratora danych.

e) Dane osobowe zgromadzone przez sprzedawcę mogą być udostępnione w następujących

przypadkach:

a) organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa

b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa

f) Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania lub pobytu

- adres do wysyłki

- numer telefonu

- adres email

- NIP

g) Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres email w celu wykorzystania go przez

sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych sprzedawcy, polegających przede wszystkim na

przesyłaniu zamawiającym ofert handlowych dotyczących produktów.

h) Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące

bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zamawiającego, w szczególności

uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów

prawa, zapobiegające utracie danych, uszkodzeniu lub zniszczeniu

i) Zamawiającemu przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych przekazanych sprzedawcy. Prawo dokonywania

korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze sprzedawcą

- sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy

staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać

pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny sprzedawcy

- zażądania czasowego bądź stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich

usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z

naruszeniem przepisów prawa - w takim przypadku należy wysłać pismo na adres

korespondencyjny sprzedawcy


INNE POSTANOWIENIA

a) W odpowiednim czasie po zawarciu umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia

rzeczy, sprzedawca przekazuje konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym

nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na

adres email konsumenta podany przez niego w zamówieniu.

b) Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej

informacje o:

- głównych cechach świadczenia

- danych identyfikujących sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował

działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany

- adresie sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi

konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą

- adresie, pod którym konsument może składać reklamacje

- łącznej cenie zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport

- sposobie i terminie zapłaty

- sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez sprzedawcę oraz stosowanej przez

sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji

- sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także

wzór formularza odstąpienia od umowy

- kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jeżeli ze

względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane przez firmę

spedycyjną;

- przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w

których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

- obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

- istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

- kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz

sposobie zapoznania się z nim

- funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

- mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i

programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

- możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

c) W przypadku sporu ze sprzedawcą, konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

d) Zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

e) Uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy

powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich

f) Zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze sprzedawcą

g) Złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

h) Spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a zamawiającym niebędącym jednocześnie

konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.